تحولات جهان پس از ظهور نجات‌ بخش از نظر اديان

در اديان الهي بخصوص اسلام و نيز در تفكر شيعه، آخرالزمان به دورهاي گفته ميشود كه نجاتبخش در آن ظهور ميكند و تحولات ويژهاي در جهان پس از ظهور او رخ ميدهد؛ تباهي و ستم از ميان ميرود؛ توحيد و عدالت، تعليم حقيقي كتاب خدا، عمل به آن و تكامل انديشههاي بشري در سراسر زندگي انسانها گسترش مييابد.

تحولات جهان پس از ظهور نجات‌ بخش از نظر اديان

 


آموزه مهدويت يا محوري براي نزديکي اديان

عصري که انسان ها چشم به راه منجي دوخته اند و خواسته يا ناخواسته از اعماق وجود خود حضور شخصي را با ويژهگي هاي الهي در حکومت جهاني خالي مي بينند، بهترين زمان براي تبيين تفکر مهدوي با ذوق و منطق اسلامي مي باشد که نه تنها باعث آرامش دل ها خواهد بود بلکه گرايش مردم را به اين تفکر ناب و پاک بيش از پيش خواهد کرد.

 


انتظار و اعتقاد به منجي

انتظار در لغت به معني چشم داشت و چشم به راه بودن و نوعي اميد به آينده داشتن است. نتيجه اي که از معناي لغوي «انتظار» به دست مي‌آيد اين است که اگر کسي کار خير و شايسته اي انجام داده، منتظر است تا روزي فرا رسد و پاداش کار خيرش را دريافت کند و اگر کسي عمل زشت و ناهنجاري انجام داده، منتظر کيفر آن است.

انتظار و اعتقاد به منجي

 


مسيحيان و بشارت به منجي موعود در اناجيل چهارگانه

در جاي جاي کتاب هاي اناجيل چهارگانه (انجيل متي، انجيل لوقا، انجيل مرقس، و انجيل يوحنا ) بشارات مختلفي درباره ي منجي موعود و خصوصياتش آمده است؛ به خصوص بخش «مکاشفه ي يوحنا» که تصويري از آينده و وقايع آخر الزمان را ارائه مي دهد که هم اکنون سر لوحه ي برنامه ريزي هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و... برخي کشورهاي مسيحي شده است.

مسيحيان و بشارت به منجي موعود در اناجيل چهارگانه

 


بشارت به منجي موعود در دين يهود و مسيح

در کتاب تورات حضرت موسي (ع) و کتاب زبور حضرت داود (ع) از کتب آسماني عهد عتيق که هم اکنون در دست اهل کتاب و مورد قبول آن‌هاست، بشارات زيادي در باره ي ظهور مصلح آخرالزمان آمده است.

 


فرقه ویساریون (Vissarion)

عیسی مسیح از سیبری می‌آید!!! فرقه‌ای که ادعا می‌کند این موضوع را و برای تبلیغ بیشتر چنین جملاتی را بیان مینماید؛ "آیا شما برای آمدن خداوند انتظار می‌کشید؟ آیا شما به آن فکر می‌کنید؟ برای دیدار با مظهر جدید خدا بر روی زمین، به منطقه Tiberkul روستای Petropavlovka در روسیه، سفر کنید. در آنجا مسیح حقیقی را خواهید یافت.”

فرقه ویساریون (Vissarion)

 


مطالعه اي درباره مهدويت

در مباحث توحيدي مطرح است كه خداوند متعال از همه صفات و خصوصياتي كه در مخلوقات مادي و غير مادي وجود دارد منزه و متعالي است.يعني بين خالق و مخلوق هيچ شباهتي از هيچ جهتي وجود ندارد.

مطالعه اي درباره مهدويت

 


آوای صلح یا ندای جنگ، پژواکی از عهد جدید - بخش 2

با گذری کوتاه بر تاریخ پرتنش و تنیده مسیحیت با امپراتوری‌ها و تحولات پی‌درپی اجتماعی می‌توان گفت که عهد جدید به مرام‌نامه اقتدار و قدرت تبدیل شده است که جنگ، عنصر ناچار آن خواهد بود تا کتاب تواضع در برابر دشمنان و عشق به مخالفان.