شیوه اقامه نماز در ادیان گذشته

پرستش و عبادت خداوند یکی از مقولاتی است که همه پیامبران الهی مردم را به آن دعوت می‌کردند که قرآن هم به آن اشاره دارد: «اعبدوا الله»، بنابراین هیچ شریعت و دینی از نماز جدا نبوده است.

 


تحولات جهان پس از ظهور نجات‌ بخش از نظر اديان

در اديان الهي بخصوص اسلام و نيز در تفكر شيعه، آخرالزمان به دورهاي گفته ميشود كه نجاتبخش در آن ظهور ميكند و تحولات ويژهاي در جهان پس از ظهور او رخ ميدهد؛ تباهي و ستم از ميان ميرود؛ توحيد و عدالت، تعليم حقيقي كتاب خدا، عمل به آن و تكامل انديشههاي بشري در سراسر زندگي انسانها گسترش مييابد.

تحولات جهان پس از ظهور نجات‌ بخش از نظر اديان

 


آموزه مهدويت يا محوري براي نزديکي اديان

عصري که انسان ها چشم به راه منجي دوخته اند و خواسته يا ناخواسته از اعماق وجود خود حضور شخصي را با ويژهگي هاي الهي در حکومت جهاني خالي مي بينند، بهترين زمان براي تبيين تفکر مهدوي با ذوق و منطق اسلامي مي باشد که نه تنها باعث آرامش دل ها خواهد بود بلکه گرايش مردم را به اين تفکر ناب و پاک بيش از پيش خواهد کرد.

 


انتظار و اعتقاد به منجي

انتظار در لغت به معني چشم داشت و چشم به راه بودن و نوعي اميد به آينده داشتن است. نتيجه اي که از معناي لغوي «انتظار» به دست مي‌آيد اين است که اگر کسي کار خير و شايسته اي انجام داده، منتظر است تا روزي فرا رسد و پاداش کار خيرش را دريافت کند و اگر کسي عمل زشت و ناهنجاري انجام داده، منتظر کيفر آن است.

انتظار و اعتقاد به منجي